teksts2 ru_1

Ražošanas ēkas būvniecība

27.03.2017.

 

SIA "Volburg"  noslēdza  Līgumu par būvniecības darbu veikšanu ar SIA "INOS" Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 3.1.1.5/16/A/004 Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1.  specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.5. pasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai" iesniegumu atlases kārtas ietvaros.

 

Projekta nosaukums: "SIA "Volburg" ražošanas ēkas būvniecība"

Projekts Nr. 3.1.1.5/16/A/004  

Projekta mērķis ir jaunas rūpnieciskās ražošanas ēkas izveide Salaspilī, lai veicinātu SIA "Volburg" esošās saimnieciskās darbības paplašināšanu.